الگوی خدماتی ما:

 • شناخت و ارزیابی حوزه تخصصی
 • عارضه­ یابی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و مطلوب
 • ارائه پیشنهاد حل مساله و راهکارهای اجرایی
 • اولویت­ بندی اجرا و ارائه گانت چارت اجرایی راهکارهای توافق شده
 • اجرای برنامه­ های عملیاتی
 • ارائه گزارش اجرا به کارفرما
 • ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده

خدمات منابع انسانی:

 • معماری سازمانی
 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 • نظام شایستگی کارکنان
 • گریدینگ مشاغل و شاغلین
 • فرآیند جذب و ترک نیروی انسانی
 • نظام جبران خدمات کارکنان
 • فرآیند آموزش
 • مدیریت عملکرد سازمانی
 • زیرساخت­های منابع انسانی و مسئولیت­های قانونی
 • نرم ­افزارها و سیستم­های اطلاعاتی کارکنان
 • برند کارفرمایی
 • توسعه و بهبود فضای منابع انسانی
 • مدیریت ارتباطات و مشارکت کارکنان
 • مدیریت استعدادها و توسعه فردی کارکنان
 • فرآیند انگیزش کارکنان

خدمات برونسپاری اداری و منابع انسانی:

 • ارزیابی اداری و منابع انسانی سازمان
 • معماری واحد اداری و منابع انسانی
 • تهیه و تدوین سیستم­ های مورد نیاز در اداری و منابع انسانی بر اساس بلوغ سازمان
 • استقرار کارشناس منابع انسانی در سازمان
 • اجرا، کنترل و نظارت بر عملکرد اداری و منابع انسانی

خدمات HSE :

 • شناسایی و ارزیابی ریسک­ ها و مخاطرات
 • واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران
 • بهداشت حرفه­ای و محیط
 • ایمنی در کار
 • البسه و لوازم حفاظت فردی مشاغل
 • اندازه ­گیری و پایش عوامل زیان آور شغلی
 • اندازه ­گیری و پایش شاخص­های فرایندی HSE 

خدمات سیستم ها و روش ها:

 • کدینگ مدارک و مستندات
 • کنترل مدارک و مستندات
 • تجزیه و تحلیل داده ­های آماری
 • ممیزی داخلی
 • اقدامات اصلاحی
 • بازنگری مدیریت

خدمات مدیریت استعدادها:

 • شناسایی استعدادهای موجود سازمان
 • شناسایی نیازهای استعدادی سازمان
 • بررسی نظام­ های شایستگی و الگوبرداری
 • تهیه و تدوین نظام شایستگی بومی­ سازی شده سازمان
 • برگزاری کانون ارزیابی استعدادهای سازمان
 • تهیه و تدوین برنامه ­ی توسعه فردی
 • طراحی و برگزاری دوره­ های آموزشی شناسایی شده
 • طراحی و اجرای برنامه کوچینگ سازمانی

خدمات آموزش و یادگیری:

 • نیازسنجی و تعیین نیازهای آموزشی
 • طراحی بومی­ سازی شده دوره­های آموزشی سازمان­ ها
 • برگزاری دوره­ های آموزشی
 • برگزاری دوره­ های آموزشی تخصصی منابع انسانی برای فارغ ­التحصیلان این حوزه
 • برگزاری آموزش­ های توانمندسازی توسعه فردی  و مهارت های نرم
 • برگزاری وبینارهای تخصصی کوتاه مدت
error: Content is protected !!